Ki - AIKIDO in Nürnberg Nord --- AIKIDO im August nur Mittwochs ab 19:00

Kyu-Prüfungsprogramm


KI - SHOKYU
Standing
Sitting seiza
Sitting cross legged (agura)
Putting out one hand (palm facing down)
Kokyuho (Breathing exercise)


5. KYU
HITORIWAZA
Jo Taiso
Udefuri Undo
Udefuri Choyaku Undo
Sayu Undo
Sayu Choyaku Undo
Yoko Ukemi (backward)
Yoko Ukemi (forward)
Shikko Tenshin Undo
5. KYU
KUMIWAZA
Katate Kosadori Kokyunage
Katatedori Tenshin Kokyunage
Ryotemochi Kokyunage
Ryotemochi Tenshin Kokyungae Udemawashi
Zagi Ryotedori Kokyunage4. KYU
HITORIWAZA
Jo Aiki Taiso:
Funakogi Undo
Ikkyo Undo
Tenshin Undo
Zengo Undo
Happo Undo

Mae Ukemi and Ushiro Ukemi
(for each side 3 forward and 3 backward)
Shikko 4 steps forward

4. KYU
KUMIWAZA
Katatedori Ikkyo
Tsuki Ikkyo
Tsuki Koteoroshi
Ryotemochi Koteoroshi
Ushiro Ryotedori Zemponage
Ushiro Katatedori Uragaeshi
Ushiro Katatedori Ikkyo
KI - CHUKYU
Standing
Sitting seiza
Sitting cross legged (agura)
Putting out one hand (palm facing down)
Kokyuho (Breathing exercise)
Kenko Taiso

 
3.KYU
HITORIWAZA
Kotegaeshi Undo
Sankyo Undo
Nikyo Undo
Tekubi Kosa Undo
Hanmi-Gyaku Hanmi Undo
Ushiro TTori Undo
Ushiro Ryotedori Zenshin Undo
Ushiro Ryotedori Koshin Undo
Shikko 4 steps backward3.KYU
KUMIWAZA
Jo und Jo:
Shomenuchi
Yokomenuchi
Yokobarai
Douchi
Ashiuchi

Katatedori Kokyunage Irimi
Katatedori Kokyunage Tenshin
Yokomenuchi Kokyunage
Katatedori Shihonage Irimi
Katatedori Shihonage Tenshin
Yokomenuchi Shihonage (Tenshin-Irimi)
Yokomenuchi Shihonage (Tenshin-Tenshin)
Yokomenuchi Shihonage (Irimi-Irimi)
Yokomenuchi Shihonage (Irimi-Tenshin)
Ryotedori Zemponage
Ushirodori Zemponage
Tantodori: Tsuki Koteoroshi
Bokkendori: Shomenuchi Kokyunage

2. KYU
HITORIWAZA
One-hand bokken exercises:
Moving bokken vertically
Shomenuchi
Movin bokken horizontally
Cutting forward horizontally

Shikko turning2. KYU
KUMIWAZA
Zagi Shomenuchi Ikkyo Irimi
Zagi Shomenuchi Ikkyo Tenshin
Katadori Ikkyo Irimi
Katadori Nikyo Irimi
Katadori Sankyo Irimi
Katadori Yonkyo Irimi
Yokomenuchi Kokyunage Irimi
Shomenuchi Ikkyo Irimi
Shomenuchi Ikkyo Tenshin
Ushiro Ryokatadori Kokyunage
Ushiro Ryokatadori Zemponage
Jodori Tsuki Kaeshi
Jodori Tsuki Zemponage
Hitorigake (one man attack)

KI - JOKYU
Standing
Sitting seiza
Sitting cross legged (agura)
Putting out one hand (palm facing down)
Standing with one foot forward
Leaning backward
Bending forward leaning
Standing on one foot and putting out one hand
Standing up and sitting down in seiza
Kokyuho (Breathing exercise)
Kenko Taiso


1. KYU
HITORIWAZA
Two-hand bokken-exercises:
Shomenuchi
Tsuki (8 steps forward, 8 steps backward in chudan)
Tenshin
Happo Giri

Jo Kata 1
1. KYU
KUMIWAZA
Tsuzukiwaza 14 (Suwariwaza)
Tsuzukiwaza 16 (Handachi)
Tsuzukiwaza 1 (Katatedori) oder free*
Tsuzukiwaza 3 (Ryotemochi) oder free *
Futarigake (two men attack)

* Examiners can ask free techniques with the same attack instead of the Tsuzukiwaza